Ước lượng băng thông hiện hành trong trường hợp router thực thi cơ chế đa hàng đợi = Available bandwidth estimation considering intervening routers with multi-queue scheduling / Trần Trung Dũng chủ nhiệm ... [và những người khác].