Khả năng và cơ chế chống cháy của các hợp chất chống cháy phi halogen ứng dụng vào các loại vật liệu polyme, compozit trên nền PVC - bột gỗ và UP được tổng hợp từ PET phế thải = Flame retarding behaviors of novel halogen-free flame retardants and application of them to flammable polymer, composite based on PVC-wood flour and UP synthesized from recycle PET / Hoàng Thị Đông Quỳ chủ nhiệm ... [và những người khác].