Khảo sát hiện trạng nồng độ radon trong không khí và nước sinh hoạt tại một số khu vực dân cư thuộc thành phố Hồ Chí Minh = Investigation of the radon concentration in air and water at some residential areas of Ho Chi Minh City / Lê Công Hảo chủ nhiệm ... [và những người khác].