Khảo sát chức năng của chùm gene mã hóa cho các enzyme terpene synthase (TPS) phân bố ở đầu nhiễm sắc thể 8 của cà chua Solanum lycopersicum = Functional characterization of a cluster of terpene synthase (TPS) genes at the tip of chromosome 8 in Solanum lycopersicum / Nguyễn Thị Hồng Thương chủ nhiệm ... [và những người khác].