Lập luận trong tiểu phẩm trào phúng: trên cứ luận tiếng Việt