Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nông thôn miền Đông Nam Bộ hiện nay