Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Đề tài nghiên cứu Khoa học (Research Papers)


  • Authors: Nguyễn, Phương Thảo TS.;  Co-Author: 2012 (Sự lão hoá ở lá và hoa là tác động không thích nghi của cây trong đời sống và làm giảm đáng kể chu kỳ sống của hoa cắt cành trong đó có cẩm chướng, một trong những loài hoa cắt cành quan trọng nhất tại Việt Nam. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm kéo dài tuổi thọ của cẩm chướng cắt cành bằng cách chuyển gen ipt tạo enzyme isopentenyl transferase liên quan đến sinh tổng hợp cytokinin, chất ĐHST có vai trò quan trọng trong việc điều khiển sự lão hoá mô. Chúng tôi đã khảo sát sự hình thành chồi trên 10 môi trường với các nồng độ TDZ và NAA kết hợp khác nhau nhằm đưa ra một hệ thống tái sinh in vitro phù hợp cho cây hoa cẩm chướng để ứng dụng trong nghiên cứu chuyển nạp gen. Kết quả cho thấy môi trường RM3 (MSB5 + NAA 0.1 mg/l kết hợp với TDZ 1 mg/l) giúp tái sinh được nhiều chồi nhất (6.88 chồi/mẫu mô lá). Nồng độ chất chọn lọc hygromycin từ 0 đến 8 mg/l cũng được khảo sát và nồng độ hygromycin 4 mg/l đã được chọn để bắt đầu chọn lọc mô chuyển gen. Chủng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens LBA4404 chứa plasmid pVDH1396 được sử dụng cho việc chuyển gen ipt vào cây cẩm chướng. Các mẫu mô lá sau khi chuyển gen được nuối cấy trên môi trường RM3 có bổ sung hygromycin 4 mg/l và cefotaxime 500 mg/l để chọn lọc và ra chồi. Các mẫu mô sống sót và chồi tái sinh được thử GUS đều cho kết quả dương tính. Sự hiện diện của gen ipt, hpt và gusA được xác định bằng phương pháp PCR cho thấy hiện diện của các băng DNA mong đợi tương ứng 615 bp; 508 bp; 365bp. Các dòng cẩm chướng chuyển nạp gen được chọn ra trồng ở đất đều sinh trưởng và phát triển bình thường trong những tuần lễ đầu tiên.)