Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Working Paper


  • Authors: Phạm, Gia Trân, TS.;  Co-Author: 2015 (Ngập nƣớc và nhiệt độ tăng là các vấn đề môi trƣờng đang đƣợc quan tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Các biến đổi môi trƣờng tự nhiên này đang gây ra các tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế-xã hội thành phố, đời sống, sinh hoạt của ngƣời dân và sức khỏe của cộng đồng. Nghiên cứu này đƣợc thực hiện để nhận dạng sự liên hệ giữa tình hình bệnh tật với ngập nƣớc và nhiệt độ tăng trong cộng đồng dân cƣ. Các phát hiện nghiên cứu sẽ đóng góp các thông tin hữu ích và đề nghị cho ngành y tế dự phòng và chính sách thích ứng BĐKH của Quốc gia. Nghiên cứu đƣợc tiến hành với số mẫu là 800 hộ gia đình cƣ trú tại 6 quận huyện đại diện cho khu vực trung tâm, vùng ven và khu ngoại thành của thành phố. Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận định lƣợng và định tính để phân tích nhận thức của ngƣời dân về tình trạng ngập nƣớc và nhiệt độ tăng tại nơi cƣ trú, mối quan hệ giữa ngập nƣớc và bệnh tật, tình hình bệnh tật của hộ gia đình và hành vi ứng phó. Để giảm thiểu các nguy cơ sức khỏe gây ra do ngập nƣớc tại thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu đƣa ra các kiến nghị liên quan đến giảm thiểu ngập nƣớc và nhiệt độ tăng, công tác y tế dự phòng và cải thiện điều kiện sống của các cộng đồng dân cƣ nghèo.)

  • Working Paper


  • Authors: Phạm, Gia Trân, TS.;  Co-Author: 2016 (Vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam đã nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước cũng như các cơ quan chức năng ở các cấp độ quản lý khác nhau và cho đến nay đã có nhiều chính sách, quy hoạch và chương trình hành động được xây dựng và triển khai. Xét về cơ sở lý luận, việc ra quyết định được áp theo chiều từ dưới lên (bottom-up) là một điểm mới trong bối cảnh đa số quy hoạch ở Việt Nam vẫn thường áp dụng theo hướng tiếp cận từ trên xuống (top-down planning). Các điểm mới của đề tài nghiên cứu này là sử dụng cách tiếp cận Động lực-Khả năng (MOTA) để phân tích tính khả thi của giải pháp của các bên trong điều kiện nguồn lực khan hiếm và các giải pháp đề xuất được xây dựng không chỉ đáp ứng với các đòi hỏi của thực tiễn mà còn nhằm thu hẹp khoảng cách về việc ra quyết định với cách tiếp cận từ trên xuống và cách tiếp cận từ dưới lên. Kết quả nghiên cứu sẽ hỗ trợ cho các nhà hoạch định chính sách các thông tin hữu ích trong thiết kế các định hướng và kế hoạch cụ thể và phù hợp với đối tượng được hưởng lợi trong quy hoạch phát triển. Nghiên cứu được tiến hành với dung lượng mẫu là 998 nông dân cư trú tại 8 huyện đại diện cho các vùng nông nghiệp trồng lúa của tỉnh An Giang và 10 doanh nghiệp liên quan đến sản xuất lúa tại đây. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp định lượng và định tính để nhận dạng và phân tích nhận thức về tác động của biến đổi môi trường tự nhiên và kinh tế-xã hội đến hoạt động trồng trọt, năng lực thích ứng đối với việc canh tác cây trồng hiện nay, động lực và khả năng chuyển đổi cây trồng trong thời gian tới của các nông dân trồng lúa. Căn cứ vào các phát hiện nghiên cứu, các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chính sách và giải pháp quản lý hỗ trợ cho việc ra quyết định sao cho phù hợp được đưa ra liên quan đến các ba lãnh vực bao gồm: chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chính sách quản lý tài nguyên nước và nâng cao năng lực thích ứng của nông dân)