Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Working Paper


  • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt, ThS.;  Co-Author: 2015 (Molybdenum disulfide (MoS2) là một loại vật liệu có cấu trúc lớp tương tự graphene, thuộc họ dichalcogenides kim loại chuyển tiếp MX2 (M = Mo, W ; X = S, Se, Te), có dung lượng lý thuyết tương đối cao (669 mAh/g) [1], có sự thay đổi thể tích rất nhỏ trong quá trình đan cài và giải phóng ion Li+. Cấu trúc lớp của MoS2 giúp các ion Li+ đan xen dễ dàng hơn vì chúng có diện tích bề mặt lớn. Hơn nữa, liên kết giữa các lớp MoS2 là liên kết Vander Waal yếu, giúp linh động trong việc thay đổi thể tích mà không gây phá hủy cấu trúc vật liệu điện cực. Ống nanocarbon (CNTs) là vật liệu có tính chất điện và cơ rất nổi trội, khi kết hợp với vật liệu nano MoS2, CNTs có khả năng làm tăng đáng kể độ dẫn điện và tốc độ di chuyển của Li+ do CNTs có điện trở suất nhỏ và mạng lưới dẫn electron hiệu quả. Có nhiều phương pháp tổng hợp vật liệu tổ hợp MoS2/CNTs [2-4] , tuy nhiên hầu hết các phương pháp tổng hợp vật liệu này đều dựa trên phản ứng thủy nhiệt ở điều kiện nhiệt độ cao, áp suất cao, thời gian dài. Trong phạm vi đề tài, chúng tôi đưa ra một quy trình đơn giản hơn với các điều kiện “mềm” hơn nhằm tổng hợp vật liệu nano MoS2/CNTs hướng tới ứng dụng làm vật liệu điện cực trong pin Lithium. Kết quả thu được cho thấy vật liệu nano MoS2 cấu trúc lớp với khoảng cách giữa các lớp xấp xỉ 0.62 nm đã được tổng hợp thành công và phân bố trên bề mặt ống nanocacbon.)