Đại học Quốc gia TP.HCM (34)

BROWSE BY
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Item 1 - 20 [/34]

 • HNHT_620000092_13.pdf.jpg
 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Nguyễn, Đăng Hà (2011)

 • Mục tiêu của Giáo dục Việt Nam là trong một tương lai không xa sẽ phấn đấu đuổi kịp và đạt trình độ khu vực và thế giới. Để làm được điều này không còn con đường nào khác hơn là không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Một trong những giải pháp hết sức cơ bản và cấp thiết là phải xây dựng được một nền tảng chiến lược phát triển KTTT cho sinh viên không những cho những năm dưới mái trường đại học mà còn cho việc học suốt đời. Có như vậy chúng ta mới hy vọng trong một tương lai không xa chúng ta sẽ cho ra thị trường lao động một lớp người lao động không những có trình độ chuyên môn cao mà còn có KTTT để có thể đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội cũng như đáp ứng được nhu cầu học t...

 • HNHT_620000092_12.pdf.jpg
 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Nguyễn, Vĩnh Hà (2011)

 • Hoạt động phổ biến kiến thức thông tin tại Trung tâm Thông tin Học liệu – ĐHĐN mặc dù đã được triển khai thực hiện từ lâu, song đến nay vẫn còn những hạn chế nhất định và chưa đạt được kết quả tương xứng đối với vai trò của đơn vị trong định hướng phát triển chung của ĐHĐN. Bên cạnh việc phát triển nguồn lực thông tin, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, Trung tâm cần tăng cường đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phổ biến kiến thức thông tin với chiến lược quảng bá và triển khai hoạt động một cách thiết thực góp phần cùng Đại học Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực toàn diện được trang bị đầy đủ “kiến thức thông tin là khả năng nhận biết nhu cầu thông tin, tìm kiếm, tổ chức, thẩm định và sử dụng th...

 • HNHT_620000092_11.pdf.jpg
 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Huỳnh, Thị Trúc Phương (2011)

 • Chương trình đào tạo Kỹ năng thông tin của Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ (TTHL ĐHCT) đã được đội ngũ cán bộ của trung tâm xây dựng và triển khai từ cuối năm 2006, dựa trên nền tảng của công tác đào tạo người dùng được Thư viện Trung tâm của trường ĐHCT thực hiện từ nhiều năm trước đó. Là một hoạt động mới mẻ và còn non trẻ trong lĩnh vực thông tin – thư viện ở Việt Nam, chương trình đào tạo kỹ năng thông tin của TTHL ĐHCT đã từng bước hình thành và phát triển thành một hoạt động thường xuyên và gắn bó với độc giả thư viện. Mặc dù còn nhiều thiếu sót và trở ngại cần khắc phục, nhưng nhìn chung hoạt động đào tạo kỹ năng thông tin của TTHL ĐHCT đã tạo được bước khởi đầu đáng ...

 • HNHT_620000092_10.pdf.jpg
 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Hoàng, Thị Hồng Nhung (2011)

 • Kỹ năng thông tin (KNTT) là vấn đề được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Cách tiếp cận vấn đề của các tác giả/nhóm tác giả cũng có nhiều khác biệt, từ thuật ngữ (Kỹ năng thông tin, kiến thức thông tin, hiểu biết thông tin…) đến nội hàm của thuật ngữ. Trong phạm vi của tham luận này, trên cơ sở những tài liệu đã tham khảo và thực tiễn công tác, tác giả xem xét KNTT như một kỹ năng với các nội dung chính (1) khả năng nhận biết một cách chính xác nhu cầu tin của bản thân; (2) khả năng định hướng và tiếp cận được với những nguồn cần thiết để tìm thông tin thỏa mãn nhu cầu tin; (3) khả năng đánh giá, lựa chọn thông tin nhận được; (4) khả năng sử dụng thông ti...

 • HNHT_620000092_09.pdf.jpg
 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Huỳnh, Thị Xuân Phương (2011)

 • Nhiều thư viện và trung tâm thông tin thiết kế chương trình giảng dạy KNTT ở bậc đại học. Tuy nhiên, ít nơi nào đặt vấn đề phát triển chuyên môn cho người dạy KNTT. Ở một số nước có ngành TT-TV tiên tiến, vấn đề nâng cao năng lực cho cán bộ thư viện trở thành người dạy KNTT chỉ mới đề cập trong vòng 30 năm trở lại đây (Walter, 2009). Như vậy, lâu nay chúng ta chỉ nói đến người học và học những gì, nhưng chúng ta lãng quên rằng chính người dạy KNTT cũng cần phải học và học như thế nào. Điều này ví như một người kỹ sư hướng dẫn cho người khác xây nhà nhưng chưa bao giờ tự xây nhà cho mình. Hơn bao giờ hết, vấn đề này cần xem xét và nghiên cứu sâu hơn để có những bước đi phù hợp.

 • HNHT_620000092_08.pdf.jpg
 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Dương, Thúy Hương (2011)

 • Thuật ngữ “Information Literacy” tạm dịch là “Kiến thức thông tin”, ngày càng trở nên quen thuộc trong các trường đại học Việt Nam. Kiến thức thông tin là một trong những yếu tố tạo nên nền tảng vững chắc cho việc học tập và học tập suốt đời (Life-Long Learning) của mỗi người, trong đó có sinh viên. Theo Joan M. Reitz (2004), kiến thức thông tin là “Kỹ năng tìm kiếm thông tin theo nhu cầu, gồm có sự am hiểu về cách tổ chức các thư viện cũng như các nguồn tài nguyên mà họ cung cấp (các dạng thông tin và công cụ tìm kiếm tự động) cùng với các kỹ thuật tìm kiếm thông thường. Khái niệm này cũng bao gồm các kỹ năng cần thiết để đánh giá nội dung thông tin và sử dụng nó một cách hiệu quả, n...

 • HNHT_620000121_15.pdf.jpg
 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Phạm, Thi Vương (2012)

 • Vấn đề áp dụng công nghệ thông tin trong giáo dục là vấn đề được quan tâm hiện nay. Trong nhiều nhánh nghiên cứu của việc áp dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, nhánh nghiên cứu về việc xây dựng các phần mềm giáo dục thông minh đặc biệt là các phần mềm có giải các bài toán và đưa ra lời giải như cách con người suy nghĩ là nhánh nghiên cứu quan trọng có nhiều thách thức. Để xây dựng các hệ thống này, việc biểu diễn tri thức là nền tảng cho các việc xây dựng các xử lý thông minh. Vì vậy nghiên cứu biểu diễn tri thức trên máy tính đã được tập trung và có nhiều thành tựu. Tuy nhiên các kết quả này vẫn còn một số hạn chế. Bài báo này sẽ tổng quan một số hạn chế và nêu lên một số định ...