Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn : Vĩnh Long (Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh)