Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn : Hà Tiên (Kiên Giang, Minh Hải)Cadastral registers study CF Nguyễn dynasty : Hà Tiên (Kiên Giang, Minh Hải)