Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn : Bình Thuận (Nay gồm Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, và một phần Đắc Lắc)Cadastral registers study CF Nguyễn dynasty : Bình Thuận