Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn : An Giang (An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, một phần Đồng Tháp)Cadastral registers study CF Nguyễn dynasty : An Giang (An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, a part of Đồng Tháp)