Kinh tế (Economics) (18)

BROWSE BY
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Item 1 - 18 [/18]

  • EB_KT_910002632.pdf.jpg
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung; Trần, Thị Lệ Thu; Huỳnh, Thị Nam Hải; Nguyễn, Thị Khánh Ngọc; Lưu, Minh Sang; Nguyễn, Thị Vy Quý; Lê, Thị Ngọc Yến (2018)

  • Ấn phẩm này được phát triển từ kết quả nghiên cứu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ với sự tài trợ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung của ấn phẩm được trình bày theo hệ thống từ lý luận đến quy định pháp luật và thực tiễn dưới góc độ so sánh luật học. Từng khía cạnh về án lệ sẽ được phân tích cụ thể để giúp cho quý độc giả có cái nhìn toàn diện về vấn đề này.