Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế