Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Thị Như.;  Advisor: Nguyễn, Trọng Chuẩn; Nguyễn, Xuân Tế;  Co-Author: 2013 (John Stuart Mill (1806 - 1873) là triết gia và nhà hoạt động chính trị nổi tiếng nước Anh thế kỷ XIX. Những biến chuyển rõ rệt của điều kiện xã hội - chính trị đã thu hút sự quan tâm của các nhà tư tưởng đương thời, trong đó có J.S.Mill. Thêm vào đó, triết học chính trị của J.Locke, triết học của người cha James Mill, đạo đức học công lợi của J.Bentham, kinh tế chính trị học của D.Ricardo, triết học thực chứng của A.Comte, triết học của G.Berkeley và D.Hume, tư tưởng chính trị của A.Tocqueville là tiền đề lý luận, là phông nền tư tưởng cho sự hình thành triết học chính trị J.S.Mill. Nội dung cơ bản trong triết học chính trị J.S.Mill gồm năm vấn đề: tự do cá nhân, bình quyền phụ nữ, tiêu chuẩn đánh giá hình thức chính thể, chức năng của các cơ quan quyền lực hợp thành chính thể đại diện, dân chủ với quyền bầu cử. Đối với triết học chính trị của J.S.Mill, vấn đề tự do cá nhân giữ vai trò trung tâm, như hạt nhân lý luận của thuyết quyền cá nhân. Để bảo vệ tự do cá nhân, đem lại lợi ích cho công dân và toàn thể xã hội, J.S.Mill chủ trương thiết lập một nền dân chủ đại diện với tính cách là hình thức chính thể lý tưởng. Do xuất phát từ lập trường giai cấp tư sản và là sản phẩm của xã hội tư bản nên tư tưởng của ông vẫn không thể ảnh hưởng rộng khắp. Triết học chính trị J.S.Mill thể hiện tính chủ quan, tính biện hộ và bảo vệ cho trật tự xã hội tư sản ở các nước phương Tây. Dẫu vậy, khi nghiên cứu triết học chính trị J.S.Mill, những bài học lịch sử trong hệ thống triết học ấy vẫn còn sáng mãi: bài học về phát huy vai trò của giáo dục, bài học về đề cao quyền bình đẳng giới, bài học về xây dựng hình thức chính thể dựa trên nền tảng là lợi ích của người dân và bài học về xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp.)