Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Long Giao.;  Co-Author: 2013 (Phát triển nguồn nhân lực ở Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa được xem là một trong những khâu đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố. Thực tiễn cho thấy, nguồn nhân lực ở Thành phố Hồ Chí Minh tuy đông về số lượng nhưng không mang tính ổn định và bền vững, bởi cơ cấu nguồn nhân lực chưa phù hợp, do cơ cấu lao động, cơ cấu đào tạo chưa theo kịp nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố; chất lượng nguồn nhân lực tuy có trình độ chuyên môn cao nhưng vẫn còn bất cập giữa những gì đào tạo với thực tiễn công việc, công tác đào tạo nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực chưa thật sự hợp lý, còn tình trạng vừa thiếu, vừa thừa nhân lực, tỷ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp ở thành phố thuộc vào loại cao nhất nước, điều đó gây ra sự lãng phí rất lớn cho đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, một số vấn đề cần được giải quyết như: chính sách phát triển nguồn nhân chưa theo kịp với yêu cầu phát triển chung của thành phố; chất lượng giáo dục và đào tạo chưa tương xứng với yêu cầu phát triển và hội nhập; những hạn chế, bất cập trong khai thác tiềm lực khoa học và công nghệ; một số vấn đề văn hóa - xã hội bức xúc chậm được khắc phục làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực; tồn tại mâu thuẫn giữa cung và cầu lao động trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố. Từ thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển nguồn nhân lực, đòi hỏi thành phố cần phải có những giải pháp mang tính đồng bộ như: cần đổi mới nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực; rà soát bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển nguồn nhân lực sao cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới của thành phố; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của thành phố; phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ nhằm hiện đại hóa nguồn nhân lực; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh, quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người lao động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, giải quyết việc làm và giảm thất nghiệp; ổn định và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng.)

  • Thesis


  • Authors: Trần, Thanh Hà.;  Co-Author: 2014 (Bản sắc dân tộc trong âm nhạc truyền thống người Việt gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của dân tộc. Âm nhạc truyền thống người Việt chịu sự chi phối của môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và thay đổi theo lịch sử. Bản sắc dân tộc trong các tác phẩm piano của các tác giả Việt Nam như một hệ thống bao gồm các thành tố có quan hệ hữu cơ: (1) hình thái tác phẩm; (2) cấu trúc âm nhạc tác phẩm; và (2) kỹ thuật diễn tấu nhạc khí. Đặc điểm ngôn ngữ cũng ảnh hưởng đến cách thức xây dựng và cảm nhận âm nhạc của người Việt. Phương pháp nghiên cứu vận dụng trong luận án bao gồm phương pháp hệ thống - cấu trúc, phương pháp thống kê và phương pháp quan sát tham dự - phỏng vấn sâu. Luận án khảo sát hai trăm tác phẩm piano của 48 tác giả Việt Nam, có đối chiếu với một số tác phẩm piano của các tác giả nước ngoài để làm rõ bản sắc dân tộc trong các tác phẩm piano Việt Nam. Chương 1, Cơ sở lý thuyết và hướng tiếp cận, Từ những công trình của các nhà nghiên cứu văn hóa, luận án xác định hướng nhận diện bản sắc văn hóa Việt Nam, sự ảnh hưởng của nó đến nghệ thuật truyền thống, đến âm nhạc truyền thống và xác định các tiêu chí để nhận diện bản sắc trong tác phẩm piano Việt Nam. Chương 2, Nghiên cứu bản sắc dân tộc qua hình thái và cấu trúc âm nhạc trong các tác phẩm piano Việt Nam. Vận dụng khung lý thuyết ở chương 1 để khảo sát và phân tích bản sắc dân tộc trong các tác phẩm piano Việt Nam qua các yếu tố: tiêu đề, nhịp điệu, nhịp độ và cấu trúc âm nhạc các tác phẩm piano Việt Nam. Chương 3: Nghiên cứu bản sắc dân tộc qua kỹ thuật diễn tấu nhạc khí piano ở Việt Nam. Xem xét đặc điểm, tính năng của nhạc khí piano, đối chiếu với đặc điểm, tính năng các nhạc khí truyền thống, các kỹ thuật diễn tấu của các nhạc khí truyền thống để khẳng định khả năng biểu đạt bản sắc dân tộc trong tác phẩm viết cho piano của các nhạc sỹ Việt Nam. Khả năng khai thác và vận dụng các kỹ thuật diễn tấu của piano theo phong vị nhạc khí truyền thống Việt Nam. Luận án gợi ra một số kiến nghị, bài học kinh nghiệm từ những sáng tác cho piano mà các tác giả đã vận dụng, sáng tạo. Những kinh nghiệm, thành quả đã có là cơ sở cho các tác giả các thế hệ sau có được giải pháp hữu hiệu, có thể vận dụng sáng tạo những tác phẩm piano mang đậm đà bản sắc dân tộc, lại có được hơi thở của cuộc sống, của thời đại; góp phần phát triển nghệ thuật sáng tác, biểu diễn piano Việt Nam và âm nhạc Việt Nam hiện đại.)

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Mai.;  Co-Author: 2012 (Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720-1791) là một trong những nhà tư tưởng, nhà y học, nhà văn, nhà thơ…tiêu biểu của Việt Nam cuối thế kỷ XVIII. Trong cuộc đời hoạt động y học, ông đem hết tâm lực để chữa bệnh cho con người. Hải Thượng Lãn Ông một con người lười biếng dấn thân vào chốn quan trường, nhưng lại là một danh y lỗi lạc đã để lại cho đời tác phẩm Hải thượng y tông tâm lĩnh, là tác phẩm bách khoa toàn thư về y học của Việt Nam. Trong đó, tư tưởng về y lý, y thuật, y đức mang lại giá trị và bài học lịch sử to lớn trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay. Xuất phát từ những yêu cầu, nhiệm vụ lịch sử xã hội Việt Nam vào thế kỷ XVIII, trên cơ sở kết hợp tư tưởng văn hóa phương Đông với truyền thống văn hóa Việt Nam, Lê Hữu Trác đã hình thành tư tưởng triết học, y học, thể hiện trong tác phẩm Hải thượng y tông tâm lĩnh với những nội dung cơ bản về vũ trụ và con người. Phần vũ trụ luận, luận án đề cập đến những vấn đề: Bản thể luận, nhận thức luận. Trong bản thể luận, luận án lý giải các phạm trù vô cực, thái cực, âm dương, ngũ hành, khí, sự vận động của vũ trụ. Trong nhận thức luận, luận án thể hiện ba phương diện: Đối tượng nhận thức, phương pháp nhận thức, mục đích nhận thức. Phần con người, luận án phân tích con người từ ba góc độ: Triết học, y học, văn hóa đạo đức. Từ góc độ triết học, làm rõ các vấn đề về con người như: Nguồn gốc, cấu tạo, vị trí, vai trò, bản chất, cách thức để con người làm chủ tự nhiên, làm chủ bản thân. Từ góc độ y học, thể hiện tư tưởng: Một là, Lê Hữu Trác xem xét cơ thể con người như một chỉnh thể thống nhất với quan hệ hữu cơ giữa các cơ quan. Hai là, xem xét con người cả hai mặt thân và tâm. Ba là, xem xét con người trong mối quan hệ với vũ trụ. Bốn là, lý luận y học của Lê Hữu Trác đã thể hiện tư duy biện chứng nhìn sự vật hiện tượng và thân thể con người trong quá trình vận động biến chuyển, chuyển hóa. Năm là, lý luận y học của Lê Hữu Trác thể hiện nền tảng tư duy hòa hợp để sinh thành và phát triển. Từ góc độ văn hóa đạo đức, trong phần triết lý nhân sinh, luận án làm rõ tư tưởng của Lê Hữu Trác thể hiện ba quan điểm: lý tưởng sống, đề cao sự sống, nguyên tắc sống. Trong phần đạo đức, luận án làm rõ tư tưởng đạo đức của Lê Hữu Trác về những nguyên tắc đạo đức chuẩn mực của người thầy thuốc, đó là tám điều phải thực hiện: Nhân, minh, đức, trí, lượng, thành, khiêm, cần. Tám điều phải tránh của người thầy thuốc: lười, keo, tham, dốt, dối, ác, hẹp hòi, thất đức.)

  • Thesis


  • Authors: An, Thị Ngọc Trinh.;  Co-Author: 2013 (Văn hóa dân tộc Việt Nam được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, là một chỉnh thể đồ sộ, phong phú bao gồm tri thức, tư tưởng, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, pháp luật, phong tục, tập quán và truyền thống… hình thành nên hệ giá trị chân - thiện - mỹ, một hệ giá trị phổ quát của văn hóa dân tộc trong quốc gia và trong cộng đồng nhân loại. Hê giá trị đó là các giá trị về truyền thống dân tộc như tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng, tinh thần nhân văn, lạc quan, siêng năng cần cù… đã được kết tinh, hội tụ trong sinh hoạt đời sống gia đình của các gia đình Việt Nam… biểu hiện thành tâm lý và ý thức, phong tục tập quán và lối sống, tạo thành tính cách của mỗi con người trong gia đình và cộng đồng dân tộc. Là một bộ phận của văn hóa dân tộc Việt Nam, văn hóa gia đình Việt Nam luôn thể hiện vai trò quan trọng của mình trong việc lưu giữ và truyền thụ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Những giá trị văn hóa ấy thể hiện rõ nét trong giáo dục trí tuệ và nhân cách con người, đặt nó trong môi trường gia đình và xã hội. Mỗi gia đình, bên cạnh những giá trị văn hóa chung của cộng đồng, xã hội, còn có những nét văn hóa truyền thống riêng. Trong xu thế hội nhập hiện nay, cùng với sự biến đổi của xã hội, hệ giá trị mang tính truyền thống trong đời sống gia đình từng bước thay đổi, điều đó làm suy giảm việc tuân thủ và chấp nhận những quy chuẩn cũ trong các quan hệ gia đình, làm nảy sinh nhiều quan niệm chưa thống nhất về gia đình, văn hóa gia đình cũng như sự định hướng phát triển gia đình trong tương lai. Trong quá trình giữ gìn và phát huy các giá trị của văn hóa dân tộc trong xây dựng gia đình thì con người, gia đình, xã hội Việt Nam và dân tộc Việt Nam không thể không chịu ảnh hưởng của những nhân tố tác động đến mọi mặt đời sống, văn hóa, lối sống, và nếp sống theo hướng tích cực lẫn tiêu cực. Các giá trị văn hóa dân tôc trong xây dựng văn hóa gia đình ở Việt Nam hiện nay có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu đáng kể nhưng cũng đang đứng trước nhiều nguy cơ và thách thức nghiêm trọng đặt ra nhiều vấn đề cần được Đảng, Nhà nước và các quan chức năng quan tâm: Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam trong những năm qua, luận án đã đề xuất một số phương hướng cơ bản: Tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; Xây dựng giá trị văn hóa gia đình mới trên cơ sở kế thừa giá trị của văn hóa gia đình truyền thống và tiếp thu giá trị tiến bộ của gia đình hiện đại. Xuất phát từ thực trạng việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam và những phương hướng nêu trên, luận án đề xuất các nhóm giải pháp cơ bản sau: Đẩy mạnh giáo dục giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng với các nội dung và hình thức phù hợp; Kết hợp giữa việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống với tiếp thu các giá trị khoa học, tiến bộ, nhân văn, hợp lý của thời đại thông qua giao lưu, hợp tác quốc tế; Tăng cường hơn nữa vai trò của pháp luật trong quản lý gia đình; Củng cố và xây dựng các chuẩn mực mới về văn hóa gia đình Việt Nam… Đồng thời, luận án cũng đề xuất một số kiến nghị quan trọng cần thiết: nâng cao hơn nữa vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục cho thế hệ trẻ giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống văn hóa dân tộc; nghiên cứu việc phát triển những vấn đề cơ bản của gia đình và văn hóa gia đình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; xây dựng Đề án cấp quốc gia về phát triển dân số, lao động, đào tạo và chính sách xã hội phục vụ phát triển bền vững đến năm 2050.)

  • Thesis


  • Authors: Phan, Mạnh Hùng.;  Co-Author: 2014 (Luận án tập trung nghiên cứu cách kể - nghệ thuật tự sự, vốn là phương diện bản chất của tiểu thuyết và tiểu thuyết Nam Bộ nhằm góp phần nhận chân được con đường hình thành, vận động (trong kế thừa, ảnh hưởng Đông Tây) của tiểu thuyết Việt Nam. Để triển khai công trình nghiên cứu, luận án chúng tôi tập trung vào các đối tượng sau: (1) Giới thiệu căn cứ lý thuyết (tiểu thuyết, tự sự học) và căn cứ lịch sử (tiểu thuyết Nam Bộ). (2) Nghệ thuật tự sự của tiểu thuyết Nam Bộ, nhìn trên bình diện kết cấu trần thuật, nhân vật và kiến tạo diễn ngôn.)